Danh sách thủ tục

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Từ khóa
Lĩnh vực
Mức độ dịch vụ công
Bưu chính

Tìm thấy 109 thủ tục hành chính
01.Giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
02.Thông báo việc tuyển chọn lao động ở địa phương của doanh nghiệp dịch vụ và chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ được giao nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
04.Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của UBND cấp thành phố
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
05. Tiếp công dân
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
06. Xử lý đơn
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
07. Giải quyết khiếu nại tranh chấp lao động lần đầu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
08. Giải quyết khiếu nại lần hai
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
09. Giải quyết tố cáo
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
23. Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
24. Gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4

Thông tin về dịch vụ hành chính công
 • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
 • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
Năm 0
Tiếp nhận hồ sơ
Xử lý hồ sơ
Bổ sung hồ sơ
Kết thúc hồ sơ

Notification


TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2018
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2018